Liefde

Liefde

Johannes 13:34: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.”

Paulus gee vir ons ‘n lys van nege eienskappe wat ‘n kind van Abba Vader definieer. Daar is egter net een vrug met nege verskillende aspekte. Ons het gister gekyk na Nederigheid en vandag kyk ons so bietjie na liefde.

In Abba Vader se woord word daar na drie verskillende tipes liefde verwys. Daar is die Griekse woord “phileo” wat broederlike liefde is. Daar is ook die Griekse woord “eros” wat verwys na die passievolle, erotiese liefde tussen ‘n man en sy vrou. En dan is daar die Griekse woord “agape” wat die liefde is wat Abba Vader vir ons het. Dit is die kragtigste van die drie liefdes en dit is die liefde waarna Johannes 13:34 verwys. Ons moet mekaar liefhê met dieselfde liefde waarmee Abba Vader ons liefhet.

“Agape” is die liefde wat onselfsugtig gee sonder om iets terug te verwag, dit is ‘n onvoorwaardelike liefde. “Agape” is ‘n liefde wat meer na die wil as die emosie verwys. “Agape” beskryf Abba Vader se onvoorwaardelike liefde vir die wêreld.

Hoekom is liefde so belangrik in die lewe van Yeshua se volgelinge? Liefde word dan ook eerste genoem in die lys van die vrug van die Gees en liefde word soveel keer na verwys in Abba Vader se woord en word deur Yeshua self ook dikwels oor gepraat. Sonder liefde is alles waardeloos!!! Ons plaas dikwels meer klem op geloof en werke as op liefde. Die feit is dat werke en geloof moet op liefde gebaseer wees. Wanneer ons goeie dade doen moet dit uit liefde en nie uit plig wees nie. Ons weet wanneer ons “Worship” vir Abba Vader of wanneer ons ons offergawes bring, moet dit uit liefde wees en nie omdat dit ons plig is nie.

Indien ons Abba Vader se gebod om mekaar lief te hê onderhou, sal die res wat ons beveel word om te doen as neweprodukte volg. Deur ons liefde sal hulle ons as kinders van Abba Vader erken.

Dan…Abba Vader verwag van diegene wat Hom aanbid dat ons Hom moet lief hê met ons hele hart, siel, verstand en met al ons krag (Matteus 22:37; Markus 12:30).

Hoe wys ek vir Abba Vader dat ek lief is vir Hom?

Om Abba Vader lief te hê, behels dat ons aan Hom gehoorsaam is en sy gebooie bewaar, in antwoord op die liefde wat Hy aan ons betoon het!

Vir my en jou wat Abba Vader liefhet, is dit nie ’n las om Sy wil te doen nie; ons skep ons behae daarin.—Psalm 40:8;  1 Johannes 5:2, 3.

Dan die tweede grootste gebod, het Yeshua gesê, hou verband met die eerste: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Matteus 22:39). As ons kyk na die tye waarin ons lewe, word dit deur ’n selfsugtige, verwronge vorm van liefde gekenmerk. In Paulus se geïnspireerde beskrywing van “die laaste dae” het die apostel geskryf dat mense nie mekaar nie, maar hulleself, geld en genot sou liefhê. Baie sou “sonder natuurlike geneentheid” wees, of soos een Bybelvertaling dit stel, hulle sou “geen normale geneentheid vir hulle gesinne hê nie” (2 Timoteus 3:1-4). Yeshua het voorspel:”…En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat…..die liefde van die meeste sal verkoel.—Matteus 24:10, 12.

Let egter daarop dat Yeshua nie gesê het dat almal se liefde sou verkoel nie. Daar was nog altyd en sal altyd diegene wees wat die soort liefde betoon wat Abba Vader vereis sowel as verdien. (Agape liefde). Diegene wat Abba Vader werklik liefhet, sal probeer om ander te beskou soos Hy hulle beskou, want hulle is tog immers Sy skepping.

Maar wie is ons naaste wat ons moet liefhê en hoe moet ons liefde aan ons naaste betoon? Die Skrif kan ons help om hierdie belangrike vrae te beantwoord.

Toe Yeshua vir die Fariseër gesê het dat die tweede grootste gebod is om jou naaste lief te hê soos jouself, het hy verwys na ’n spesifieke wet wat aan Israel gegee is. Dit is opgeteken in Levitikus 19:18. In daardie selfde hoofstuk is daar vir die Israel gesê dat hulle ander benewens mede-Israeliete as hulle naaste moet beskou. Vers 34 sê: “Die inwonende vreemdeling wat as ’n vreemdeling by julle woon, moet vir julle soos ’n boorling onder julle word; en jy moet hom liefhê soos jouself, want julle het inwonende vreemdelinge in Egipteland geword.”

Almal moes dus met liefde behandel word.

In Yeshua se Bergpredikasie het Hy hierdie kwessie van naasteliefde ook bespreek en lig gewerp op wie met liefde behandel moet word. Hy het gesê: “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand haat.’ Wie het dit gesê? Die fariseers, die wetgeleerdes… Dit staan egter glad nie in Abba se woord nie!!

Maar Yeshua sê: “Ek sê egter vir julle: Hou aan om julle vyande lief te hê en om te bid vir dié wat julle vervolg; sodat julle kan toon dat julle kinders is van julle Vader wat in die hemele is, aangesien hy sy son laat opgaan oor goddeloses en goeies en dit laat reën op regverdiges en onregverdiges” (Matteus 5:43-45). Yeshua het hier twee punte na vore gebring. Eerstens, Abba Vader is vrygewig en goedhartig teenoor die goeies sowel as die slegtes. Tweedens, ons moet Abba se voorbeeld volg.

By ’n ander geleentheid het ’n Jood wat goed vertroud was met die Wet, vir Yeshua ook gevra: “Wie is dan my naaste?” Yeshua het geantwoord deur ’n gelykenis te vertel van ’n Samaritaan wat op ’n man, ’n Jood, afgekom het wat deur rowers aangeval en van sy besittings beroof is. Hoewel Jode oor die algemeen Samaritane verag het, het die Samaritaan die man se wonde verbind en hom na die veiligheid van ’n herberg gebring, waar hy kon herstel. Die les hier? Ons naasteliefde moet ook mense insluit wat nie van dieselfde ras, nasionaliteit of godsdiens as ons is nie.—Lukas 10:25, 29, 30, 33-37.

Om ons naaste lief te hê is soos liefde vir Abba Vader (Agape liefde), is nie bloot net ’n gevoel nie; dit behels dade. Hierdie en baie ander gebooie is saamgevat in die woorde: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”—Levitikus 19:9-11, 15, 17, 18.

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Alfa en Omega, ons loof en prys U!! Dankie Abba Vader vir U woord!! Abba kom blaas asb U asem van liefde in my lewe en leer my om U lief te hê, met my hele hart, siel, verstand en met al my krag. Abba Vader leer my ook om my naaste lief te hê soos myself ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Yahweh. Amen.

0 Comments
Previous Post
Easter
Next Post
Geduld